Algemene informatie over jouw privacy bij Zorginitiatief de Bosk

Persoonsgegevens

Het verlenen van de beste zorg aan jou is de basis van onze dienstverlening Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om jou de best mogelijke zorg te geven en heeft daar persoonsgegevens voor nodig omdat die ons de informatie geven om dat te kunnen doen. 

Wat zijn persoonsgegevens

‘Persoonsgegevens’ is alle herleidbare informatie over een persoon. Wat het eigenlijk betekent is dat de combinatie van je naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen allemaal persoonsgegevens zijn. 

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens en dat zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld je medische gegevens. 

Toestemming

Sommige gegevens, zoals bijvoorbeeld het vermelden van je  verjaardag in de nieuwsbrief, het maken van foto’s en video’s, mogen wij alleen vastleggen met jouw  toestemming. Je kunt jouw  toestemming altijd weer intrekken. 

Minderjarige kinderen

Wij verwerken veel gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Om deze gegevens te mogen verwerken zal ten alle tijden een wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige toestemming moeten geven. De toestemming tot het verwerken van gegevens vindt plaats in onze aanmeldingsprocedure. 

Veiligheid en bescherming

Wij zorgen ervoor dat er we jouw gegevens goed beschermen en er door anderen geen inbreuk op gemaakt kan worden. Gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om zorg te kunnen verlenen en daarna nog zolang de wet ons daartoe verplicht. Daarna verwijderen we jouw gegevens. 

Wie kunnen er bij jouw gegevens

Alleen medewerkers die jouw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen bij jouw gegevens. Alle medewerkers houden zich aan de geheimhoudingsplicht en handelen volgens de gedragscode van ZorgInitiatief de Bosk. Daarnaast geldt er voor onder andere psychologen ook het medisch beroepsgeheim. 

Gegevens die wij delen met andere organisatie

Soms moeten wij informatie over jou delen met anderen. Het gaat dan om zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, et cetera. Dit doen we alleen als dit nodig is en er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is. We hebben met degenen die gegevens van ons krijgen of ze voor ons verwerken afspraken gemaakt in verwerkingsovereenkomsten. Daarin leggen we vast hoe zij omgaan met de gegevens, de geheimhouding en de beveiliging. Overheidsinstanties en instanties die een wettelijke taak uitvoeren kunnen ook gegevens opvragen. Wij zijn dan verplicht om hen deze te geven. 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw eigen gegevens te zien en te ontvangen. Als jouw gegevens niet kloppen, kunt jou ze laten corrigeren of laten verwijderen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om hier (volledig) aan te voldoen, bijvoorbeeld als daardoor de privacy van een andere persoon in het geding komt. Als wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig kind gelden dezelfde rechten. De rechten die er zijn ten aanzien van het cliëntendossier zijn: 

  • Recht op inzage in jouw gegevens en een afschrift van gegevens die daarin zijn opgenomen, hierbij gelden soms andere regels bij het inzien van het dossier van een kind; 
  • Recht om jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen; 
  • Recht om jouw dossier te laten vernietigen, als dit volgens de wet mag; 
  • Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens; 
  • Recht om beperking van de verwerking; 
  • Recht om jouw gegevens over te dragen aan een ander ziekenhuis of zorgverlener. 

Je kunt de voorbeeldbrieven gebruiken op deze website. Stuur met jouw verzoek een kopie van je identiteitsbewijs mee. Deze wordt na de identiteitscontrole direct vernietigd. 

Wij antwoorden je binnen een maand. Mocht dit niet lukken dan laten wij je dat binnen die maand weten. Dit ligt aan de complexiteit van de vraag en/of het aantal verzoeken. In het uiterste geval kan het drie maanden duren. 

Meer informatie

Meer informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leest je op de website van de Rijksoverheid en de Autoriteit Persoonsgegevens.