Privacy Statement

Persoonsgegevens

Het verlenen van de beste zorg aan jou is de basis van onze dienstverlening Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om jou de best mogelijke zorg te geven en heeft daar persoonsgegevens voor nodig omdat die ons de informatie geven om dat te kunnen doen. 

Wat zijn persoonsgegevens

‘Persoonsgegevens’ is alle herleidbare informatie over een persoon. Wat het eigenlijk betekent is dat de combinatie van je naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen allemaal persoonsgegevens zijn. 

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens en dat zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld je medische gegevens. 

Toestemming

Sommige gegevens, zoals bijvoorbeeld het vermelden van je  verjaardag in de nieuwsbrief, het maken van foto’s en video’s, mogen wij alleen vastleggen met jouw  toestemming. Je kunt jouw  toestemming altijd weer intrekken. 

Minderjarige kinderen

Wij verwerken veel gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Om deze gegevens te mogen verwerken zal ten alle tijden een wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige toestemming moeten geven. De toestemming tot het verwerken van gegevens vindt plaats in onze aanmeldingsprocedure. 

Veiligheid en bescherming

Wij zorgen ervoor dat er we jouw gegevens goed beschermen en er door anderen geen inbreuk op gemaakt kan worden. Gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om zorg te kunnen verlenen en daarna nog zolang de wet ons daartoe verplicht. Daarna verwijderen we jouw gegevens. 

Wie kunnen er bij jouw gegevens

Alleen medewerkers die jouw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen bij jouw gegevens. Alle medewerkers houden zich aan de geheimhoudingsplicht en handelen volgens de gedragscode van ZorgInitiatief de Bosk. Daarnaast geldt er voor onder andere psychologen ook het medisch beroepsgeheim. 

Gegevens die wij delen met andere organisatie

Soms moeten wij informatie over jou delen met anderen. Het gaat dan om zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, et cetera. Dit doen we alleen als dit nodig is en er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is. We hebben met degenen die gegevens van ons krijgen of ze voor ons verwerken afspraken gemaakt in verwerkingsovereenkomsten. Daarin leggen we vast hoe zij omgaan met de gegevens, de geheimhouding en de beveiliging. Overheidsinstanties en instanties die een wettelijke taak uitvoeren kunnen ook gegevens opvragen. Wij zijn dan verplicht om hen deze te geven. 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw eigen gegevens te zien en te ontvangen. Als jouw gegevens niet kloppen, kunt jou ze laten corrigeren of laten verwijderen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om hier (volledig) aan te voldoen, bijvoorbeeld als daardoor de privacy van een andere persoon in het geding komt. Als wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig kind gelden dezelfde rechten. De rechten die er zijn ten aanzien van het cliëntendossier zijn: 

  • Recht op inzage in jouw gegevens en een afschrift van gegevens die daarin zijn opgenomen, hierbij gelden soms andere regels bij het inzien van het dossier van een kind; 
  • Recht om jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen; 
  • Recht om jouw dossier te laten vernietigen, als dit volgens de wet mag; 
  • Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens; 
  • Recht om beperking van de verwerking; 
  • Recht om jouw gegevens over te dragen aan een ander ziekenhuis of zorgverlener. 

Je kunt de voorbeeldbrieven gebruiken op deze website. Stuur met jouw verzoek een kopie van je identiteitsbewijs mee. Deze wordt na de identiteitscontrole direct vernietigd. 

Wij antwoorden je binnen een maand. Mocht dit niet lukken dan laten wij je dat binnen die maand weten. Dit ligt aan de complexiteit van de vraag en/of het aantal verzoeken. In het uiterste geval kan het drie maanden duren. 

Meer informatie

Meer informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leest je op de website van de Rijksoverheid en de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Van wie

Wanneer jij zorg van ons ontvangt, verwerken we persoonsgegevens van jou, onder andere in jouw cliëntendossier. 

Wanneer mogen we jouw persoonsgegevens verwerken

We mogen jouw gegevens verwerken om jou de zorg te kunnen bieden die wij met jou hebben vastgelegd in jouw zorgovereenkomst, de bijbehorende administratie en om het werk te organiseren. Daarbij verwerken we ze volgens de wetten die daarbij gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 

Welke gegevens verwerken wij van jou en waarom

We verwerken onder andere gegevens die het mogelijk maken om jou te kunnen identificeren, de zorg te kunnen verlenen die jij nodig hebt en informatie die we ontvangen van andere zorgverleners. 

Onverwacht bezoek/informatie die over jou wordt gevraagd

Wij vinden het heel belangrijk dat jij zelf kunt bepalen wie jij mag bezoeken en wie informatie mag ontvangen over jou. Wij zullen niet zomaar informatie over jou verstrekken, maar jou, indien dat mogelijk is, eerst vragen of jij akkoord bent met het verstrekken van de informatie. Als er onverwacht bezoek zich bij ons meld, wordt je eerst gevraagd of jij het bezoek op prijs stelt. 

Uw privacy als derde 

Derden zijn professionals zoals onderaannemers, externe behandelaren, opdrachtnemers, jeugdbeschermers, taxibedrijven, enzovoort. Het kan zijn dat u op basis van een wettelijke bepaling betrokken bent bij een cliënt, zoals door de Wet op de jeugdzorg of de Wet opneming bijzondere ziekenhuizen. Dat betekent dat u(w) (organisatie) een overeenkomst voor dienstverlening heeft afgesloten met ZorgInitiatief de Bosk  en u bijvoorbeeld behandelaar bent van een cliënt. 

Welke gegevens verwerken wij van u en waarom

Wij verzamelen gegevens die we nodig hebben om met u in contact te kunnen treden, ons te verantwoorden (onder andere Verklaring Omtrent Gedrag) en als u toestemming heeft gegeven (zoals als u mantelzorger van een cliënt bent). De gegevens worden gebruikt om de overeenkomst die wij met u(w) (organisatie) hebben afgesloten. 

Met welke organisaties deelt ZorgInitiatief de Bosk uw persoonsgegevens

Wij delen gegevens met anderen zoals de belastingdienst, inspectie en het accountantskantoor. Dit heeft voornamelijk een wettelijke grondslag. 

Uw privacy als medewerker/stagiair/leerling/sollicitant 

Als u een arbeids-, stage of leerovereenkomst met ZorgInitiatief de Bosk  heeft afgesloten of een overeenkomst van opdracht (ZZP), dan verwerken we persoonsgegevens van u om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. Dit doen we ook omdat we daarmee aan wettelijke verplichtingen voldoen zoals op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Als u meedoet aan een sollicitatieprocedure geldt dit ook. Daarnaast kan uw toestemming ook een basis zijn voor het verwerken van bepaalde gegevens. Medewerkers, stagiaires en leerlingen kunnen voor uitgebreide informatie mailen naar privacy@debosk.nl  

Welke gegevens verwerken wij van u en waarom

Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om met u te kunnen communiceren, voor de (salaris)administratie, om ons te kunnen verantwoorden of als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De gegevens maken het mogelijk om onze verplichten met betrekking tot de overeenkomst met u na te kunnen komen en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. 

Met welke organisaties deelt ZorgInitiatief de Bosk uw persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens om te voldoen aan de afspraken met het UWV, pensioenfonds, bedrijfsarts, school, enzovoort. 

Uw privacy als verwant/belangenbehartiger/contactpersoon 

Als u geen cliënt bent van ZorgInitiatief de Bosk kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit is het geval als u verwant, contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt. 

Welke gegevens verwerken wij van u en waarom

Wij verzamelen onder andere gegevens waarmee het mogelijk wordt om u te kunnen bereiken, uw relatie met de cliënt vast te stellen en de gegevens waar u toestemming voor heeft gegeven. Wij verwerken uw gegevens ook omdat de wetgever dit van ons vraagt. 

Met welke organisaties deelt ZorgInitiatief de Bosk uw persoonsgegevens

We delen gegevens met andere hulpverleners waarvoor het van belang is om te weten wie de belangenbehartiger van de cliënt is.